晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Planforslag for Kommuneplantillæg nr. 6.2 og Lokalplan nr. 11.56 for Boligbebyggelsen Strandby Have i Hundige Strandby

Lokalplangrænse 11 56 Endelig

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@zjsihe.com

Bekendtgørelse om forslag til Kommuneplantillæg nr. 6.2 og Lokalplan nr. 11.56 for Boligbebyggelsen Strandby Have i Hundige Strandby

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udgør ca. 46.600 m2. Området ligger øst for Hundige Station mellem Centerstien, Vangeleddet og Frydenhøj Allé.

Baggrunden for lokalplanen

Byrådet udbød i foråret 2020 et areal i Hundige Strandby (tidligere kaldt Hundige Øst) til opførelse af varierende typer af boliger og vedtog i august 2020 valg af byder. Lokalplan nr. 11.56, som udgør et delområde i udbuddet, omhandler opførelse af rækkehuse og etageboliger samt en udvidelse af et eksisterende regnvandsbassin. Projektet betyder, at der er udarbejdet en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for området.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanens intentioner er at muliggøre rækkehuse og etageboliger med varierende boligstørrelser. Sammen med en udvidelse af et eksisterende regnvandsbassin vil de danne ramme for et nyt boligområde Strandby Have. Etageboligerne ligger som mindre længehuse op imod Centerstien og rækkehusene langs de interne boligveje. Rundt i området er der grønne opholdsarealer og plads til fælles aktiviteter.

Samtidig er regnvandsbassinet blevet et aktiv for området. Der er mulighed for at komme helt ned til vandspejlet og bruge det som en rekreativ kvalitet både for områdets beboere og de omkringliggende naboer.

Lokalplanen giver konkret mulighed for 95 rækkehuse i minimum 2 etager med facader i tegl af lyse changerende jordfarver. Desuden bliver der 48 etageboliger i maksimum tre etager med hvide pudsede facader. Udvidelsen af regnvandsbassinet er på 6.275 m3.

Lokalplanen kan ses

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 6.2 og Lokalplan nr. 11.56 udarbejdet en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen er i høring sammen med Kommuneplantillæg og Lokalplan.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kommunen.

De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan er den 17. maj 2021 godkendt af Greve Byråd. Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 20. maj til den 15. juli 2021.

Forslag til Tillæg nr. 6.2 til Kommuneplan 2017

Forslag til Lokalplan nr. 11.56 for Boligbebyggelsen Strandby Have i Hundige Strandby

Derudover kan du se forslag til kommuneplantillæg og lokalplan inde på hjemmesiden sammen med tidsplaner og videre proces for Hundige Strandby.

Har du spørgsmål kan du skrive til: plan@zjsihe.com.

Din kommentar

Høringssvar til de fremlagte planer, skal du sende via:

  • 'Din mening' i de digitale planer ( eller )
  • plan@zjsihe.com
  • Greve Rådhus, Center for Teknik og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve

Høringssvar skal være modtaget senest den 15. juli 2021.

Bemærkningerne vil indgå i Byrådets videre behandling af forslaget efter høringsfristens afslutning. Du vil først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Midlertidig retsvirkning

Indtil Byrådet har vedtaget og offentliggjort lokalplanen må ejendommene, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 20. maj 2021, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog senest til den 20. maj 2022.

Greve Byråd