晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Lokalplan nr. 14.57 - Bolig på Mejerivej 9 i Karlslunde Landsby

Billedet viser afgrænsningen af forslag til lokalplan 14.57- Bolig på Mejerivej 9 i Karlslunde Landsby

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@zjsihe.com

Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan nr. 14.57 - Bolig på Mejerivej 9 i Karlslunde Landsby.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et mindre bebygget byzoneareal på i alt ca.1.451 m2.

Arealet ligger på den gamle vandværksgrund ud til Mejerivej, på den anden siden af vejen ligger den gamle Mejeribygning.

Baggrunden for lokalplanen

Ejer af ejendommen Mejerivej 9, ønsker at nedrive det gamle vandværk på grunden, og opføre et nyt parcelhus, med vejadgang fra Mejerivej (sidevejen til Mejerivej).

Lokalplanens intension

Lokalplanens intension er, at give mulighed for opførelse af et nyt parcelhus i op til 1½ etage.

Parcelhuset skal være muret med saddeltag, med en taghældning på 40-50 grader.

Saddeltag skal dækkes med rødt eller brunt tegl, mørke tagplader eller lignende materialer.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan nr. 14.57 - Bolig på Mejerivej 9 i Karlslunde Landsby foretaget en screening af forslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne.

Kommunen vurderer, at påvirkningerne på de miljømæssige forhold ikke er så væsentlige, at de kræver en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Der foretages derfor ingen miljøvurdering. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kommunen. De nærmere regler for indgivelsen af klager kan ses på

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan nr. 14.57 - Bolig på Mejerivej 9 i Karlslunde Landsby er 25. august 2020 godkendt af Plan- og Udviklingsudvalget til offentlig fremlæggelse.

Planforslaget er i offentlig høring i perioden fra 4. september til og med 30. oktober 2020.

Forslag til lokalplan kan ses her:

Dine kommentarer

Høringssvar til den fremlagte plan skal sendes via:

  • 'Din mening' i den digitale
  • Greve Rådhus, Center for Teknik og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve
  • plan@zjsihe.com

Høringssvar skal være modtaget senest 30. oktober 2020.

Høringssvarene vil indgå i Plan- og Udviklingsudvalgets videre behandling efter høringsfristens afslutning. Du vil således først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Der gælder ifølge Planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændringer af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 4. september 2020, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til 4. september 2021.

Plan- og Udviklingsudvalget