晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Hovedstrukturkort 2017

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@zjsihe.com

Kommuneplanen udstikker retningslinjer og sætter rammer for lokalplanerne. Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med Fingerplanen, nationale interesser og øvrige statslige planer.

Kommuneplanens retningslinjer og rammer er den praktiske forbindelse mellem Byrådets mål og lovgivningen inden for området. Det er grundlaget for kommunens udarbejdelse af lokalplaner, administration af planlovens landzonebestemmelser og for kommunens administration inden for anden lovgivning, bl.a. bygge-, vej-, natur- og miljølovgivningen.

Det betyder, at kommunen kun må vedtage lokalplaner, der er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen.

Kommuneplan 2017-2029

Byrådet godkendte 2. oktober 2017 Kommuneplan 2017-2029. Planen trådte i kraft 10. november 2017. Se kommuneplanen.

Byrådet skal virke for kommuneplanens realisering. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år og sætter rammerne for kommunens udvikling de næste 12 år fra 2017 til 2029. Kommuneplanen har været i høring 24. marts til 26. maj 2017, hvor kommunen har været i dialog med Greves borgere på Facebook og ved et borgermøde på Greve Gymnasium.

Den nye kommuneplan er en fuld revision af Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplanen er nu helt digital og kan læses på Greves .

Et af indsatsområderne er udvikling af Strandvejen og de tre bymidter ved stationsområderne: Hundige, Greve og Karlslunde. Planen åbner op for, at man i højere grad kan blande boliger, arbejdspladser og butikker, så de ligger side om side.

Derudover vil Greveborgerne kunne se frem til, at dagligvarebutikker uden for bymidterne kan placeres friere ud fra de behov, borgerne har.

Byrådet vil med kommuneplanen sikre, at Greve fortsætter med at være et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Kommuneplanen indeholder i alt seks konkrete mål for indsatsområder: by, bolig og bosætning – erhverv – detailhandel - natur, kultur og fritid – trafik, teknik og miljø – klimatilpasning.

Et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed

Kommuneplan 2017 indeholder ændringer i plangrundlaget, som Byrådet har besluttet i overensstemmelse med Planstrategi 2015.
Kommuneplanen beskriver, hvordan Byrådet vil bruge den fysiske udvikling af kommunen til at sikre Greve Kommune som et godt og bæredygtigt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.
Byrådets fem strategiske mål er omsat til konkrete fysiske bestemmelser i Kommuneplan 2017. Gennem samarbejde på tværs kan bestemmelserne være med til at skabe den ønskede effekt for borgere, erhvervsliv og besøgende:

  • Imødekomme ændringer i befolkningssammensætning og øge tilflytning gennem udlæg af arealer til boliger. Ændrede bestemmelser om etablering af flere boligtyper og øget rummelighed (tæthed og højder), særligt omkring de stationsnære bymidter.
  • Skabe attraktive by- og boligområder ved at give mulighed for mere blandede bykvarterer med plads til forskellige bymæssige aktiviteter omkring de stationsnære bymidter, dele af Strandvejen og i lokalcentrene og samtidig integrere kulturhistorien. Bymæssige aktiviteter fremmes bl.a. gennem at have forskellige boligformer og boligtyper (størrelse, ejerforhold, pris), offentlige og private servicearbejdspladser inden for relativ kort afstand af hinanden.
  • Imødekomme moderne virksomheders ønsker til fysiske rammer gennem øget udlæg af motorvejsnært erhvervsareal. Der gives mulighed for højere bebyggelse i op til 30 meters højde i enkelte erhvervsområder langs motorvejen.
  • Imødekomme borgernes ønsker om nærhed til natur og fritidsoplevelser ved at øge adgangen til rekreative muligheder lokalt i byområdet. Give bedre adgang til det åbne land, skovene, Hedeland, grønne kiler og kyst ved at tydeliggøre eksisterende adgangsforhold og fremlægge forslag til fremtidige stier.
  • Fastholde god drikke- og badevandskvalitet, og dermed gode rammevilkår for bosætning og turisme. Sikring af fortsat grundvandsdannelse, tilpasning til klimaforandringer og forebyggelse af stormflodsskader med en helhedsorienteret tilgang, bl.a. gennem forslag til ny skovrejsning, lavbundsarealer og opdateret prioritering af klimatilpasningsprojekter.

Det er Byrådets håb, at rigtig mange borgere og virksomheder i Greve Kommune også i de kommende år vil benytte lejligheden til løbende at deltage i debatten om, hvordan vi i fællesskab kan føre ambitionerne om den gode og grønne kommune ud i livet.

Bemærkninger til Byrådets vedtagelse

(A) og (Ø) stemte imod kommuneplanens endelige vedtagelse med følgende bemærkninger:

  • At man ikke er enig i bestemmelser, der vedrører Tjørnelyskolegrunden
  • At der ikke gives mulighed for etablering af højlagre i op til 30 meter, bortset fra den nordlige del af Karlslunde Industri
  • At enkeltstående butikker ikke frit kan etablere sig mindst 500 meter uden for centerstrukturen
  • At bygningshøjden i Tune Center ikke overstiger 2½ etage svarende til 9 meter