晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, suppleant Camilla Meyer, Center for Sundhed & Pleje.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1. Etablering af Sundhedshus

HR 2. Ny borgerrådgiver

HR 3. Høring om budget 2021-2024

HR 4. Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2019

HR 5. Sagsbehandlingstider for ansøgninger om hjemmetræning af børn

HR 6. Praksisplan for Kiropraktik 2021-2024

HR 7. Lokalplan for bolig på Mejerivej 9

HR 8. Handicaprådets kalender 2020

HR 9. Udvalgsdagsordener og referater

HR 10. Gensidig orientering

HR 11. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 12. Eventuelt

HR 13. Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke tilstede: Rigge Nørmark, Mariann Mikkelsen

 

HR 1.                 Etablering af Sundhedshus

Tommy Rolf Lorenzen, Sundhedsfaglig konsulent i Center for Sundhed & Pleje, deltager og giver en status omkring etablering af Sundhedshuset på Hundige Alle 11.

Indstilling

Orientering

Beslutning:

Handicaprådet har følgende bemærkninger:

  • Ønsker afskærmning ved venteværelset til de praktiserende læger
  • Gerne mere end 1 handicapparkeringsplads ved indgangen
  • Handicapparkeringspladser hvor der er plads til kassevogne og handicapbiler med hhv. bagud og sidelift til kørestol
  • Parkeringspladser der er reserveret til besøgende 

Ikke til stede:

Rigge Nørmark og Mariann Mikkelsen

 

 

 

HR 2.                 Ny borgerrådgiver

Greve Kommune har ansat en ny borgerrådgiver, Tina Hering Jepsen, som vil komme og præsentere sig og fortælle om hendes funktion og samarbejdsrelationer.

Beslutning:

Tina fortalte om sig selv og sin erfaring som borgerrådgiver. Der var en drøftelse af hvor DH-siden i Handicaprådet ser udfordringerne i Greve Kommune.

Ikke til stede:

Rigge Nørmark og Mariann Mikkelsen

 

 

 

HR 3.                 Høring om budget 2021-2024

Handicaprådet skal afgive høringssvar om forligspartiernes budgetforslag, som vil danne grundlag for 2. behandlingen af Budget 2021-24 på Byrådet den 4. oktober 2020.

Vedhæftet findes tidsplan for den samlede budgetproces, mens det høringsomfattede materiale kan findes på kommunens hjemmeside, jf. nedenstående link.

http://zjsihe.com/politik/økonomi/budget/budgetmappen-2021-2024/

Det offentliggjorte materiale består først og fremmest af forligspartiernes budgetforslag for 2021-24, der indeholder en hovedoversigt med de overordnede økonomiske nøgletal for kommunens udgifter og indtægter. Herudover er der offentliggjort en række kataloger, der indeholder en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte elementer i budgetforliget samt en supplerende aftaletekst.

Bilag

Budgetmateriale link her

Tidsplan for budgetprocessen

Beslutning:

DH-siden i Handicaprådet har følgende høringssvar:

  • Forliget ligner det som DH-siden indstillede ved budgethøringen ift. indtægter
  • Den samlede virkning af bloktilskud og udligning har betydet at kommunen har fået 200 mil mere og bør betyde at der bliver plads til aktivitet i kommunen
  • På udgiftssiden bemærkes det at de ansættelser DH-siden anbefalede er en del af forliget og DH-siden tog forbehold for de tilhørende besparelser ift. ansættelserne skal kunne gennemføres. Hvis man tillemper ydelser til borgere i Greve Kommune skal det ske med hensyn til retssikkerheden.   

Ikke til stede:

Rigge Nørmark og Mariann Mikkelsen

 

 

 

HR 4.                 Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2019

Punkt fra huskelisten.

Handicaprådet har tidligere besluttet at følge ovenstående sag når den forelægges politisk.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget behandler på mødet den 23. september 2020 klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2019, som er Ankestyrelsens opgørelse ”Danmarkskortet”.

Sagen er beskrevet i dagsordenteksten til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget og vedlagt som bilag til dette punkt.

Bilag

Politisk dagsorden

Indstilling
Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Der var følgende bemærkninger:

  • Ankestatistikken blev drøftet og sagen viser hvor svært det reelt er at få et overblik
  • Når procenterne ligger som på landsplan er det acceptabelt, men afviger man meget er det ikke acceptabelt
  • Det er et stort problem at omgørelsesprocenterne er så høje, men omgjorte sager er ikke nødvendigvis til skade for borgeren. 

Ikke til stede:

Rigge Nørmark og Mariann Mikkelsen

 

 

 

HR 5.                 Sagsbehandlingstider for ansøgninger om hjemmetræning af børn

Skole – og Børneudvalget skal den 24. september 2020 behandle ovennævnte sag og Handicaprådet skal forinden afgive høringssvar hertil.

Sagen er beskrevet i dagsordenteksten til Skole- og Børneudvalget og vedlagt som bilag til dette punkt.

Bilag

Politisk dagsorden

Indstilling
Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning

DH-siden i Handicaprådet henstiller til at sagsbehandlingstiden nedsættes uden det påvirker retsstillingen.

Ikke til stede:

Rigge Nørmark og Mariann Mikkelsen

 

 

 

HR 6.                 Praksisplan for Kiropraktik 2021-2024

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget behandler på mødet den 23. september 2020 praksisplan for kiropraktik og Handicaprådet skal forinden afgive høringssvar hertil. Udkastet er Region Sjællands plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige kiropraktiske betjening i regionen.

Forslag til praksisplanen er beskrevet i vedlagte bilag.

Bilag

Praksisplan for kiropraktik 2020

Indstilling
Handicaprådet udarbejder høringssvar

Beslutning

Det er positivt at det somatiske hospital og kiropraktorerne udveksler billede diagnoser.

Ikke til stede:

Rigge Nørmark og Mariann Mikkelsen

 

 

 

HR 7.                 Lokalplan for bolig på Mejerivej 9

Der er udarbejdet lokalplan 14.57 for 11.53 Bolig på Mejerivej 9 i Karlslunde Landsby, hvor der er høringsfrist den 30. oktober 2020.

Bilag

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Ingen bemærkninger.

Ikke til stede:

Rigge Nørmark og Mariann Mikkelsen

 

 

 

HR 8.                 Handicaprådets kalender 2020

Dato

 

Aktivitet

Tid

19. oktober

 

Ordinært møde

17.00-19.00

12. november

 

Ordinært møde

17.00-19.00

Beslutning:

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

Rigge Nørmark og Mariann Mikkelsen

 

 

 

HR 9.                 Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på zjsihe.com, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 27.08.20 - Ingen bemærkninger

Kultur- og Fritidsudvalget 26.08.20 - Ingen bemærkninger

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 26.08.20 - Ingen bemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 27.08.20 - Ingen bemærkninger

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 26.08.20 - Ingen bemærkninger

Plan- og Udviklingsudvalget 25.08.20 - Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

Rigge Nørmark og Mariann Mikkelsen

 

 

 

 

HR 10.             Gensidig orientering

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

Rigge Nørmark og Mariann Mikkelsen

 

 

 

HR 11.             Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Handicaprådet ønsker en orientering over medarbejdernes kompetencer. På næste møde uddybes på hvilke områder det er relevant.

Ikke til stede:

Rigge Nørmark og Mariann Mikkelsen

 

 

 

HR 12.             Eventuelt

Palle Jakobsen efterspurgte mulighed for teleslynge i et af mødelokalerne på rådhuset.

Palle Jakobsen undrer sig over at aktuelle sag om udbud af tøjvask for borgere i plejeboliger, ikke er sendt til høring i Handicaprådet.

Lonnie Busted bemærker at cykel- og gangstien i Håndværkerbyen mod Lillevangs vej ikke er tilgængelig for kørestole og minicrossere, idet cykel- og gangstien ledes op over bump.

Rune Gamby ønsker sammen med en forældregruppe at der kan ydes en erstatnings aflastningsweekend i Havana Bungalow, når der sker aflysning pga. af sygdom osv.  

Allan Jørgensen bemærkede at når rampen på Mosede Fort stopper på stranden, mangler der en fast sti ud til strandpromenaden, som er tilgængelig for borgere med handicap.

Ikke til stede:

Rigge Nørmark og Mariann Mikkelsen

 

 

 

HR 13.             Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt.

Ikke til stede:

Rigge Nørmark og Mariann Mikkelsen