晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

05 08 03 BSH Smedie Navergangen III

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@zjsihe.com

Her kan du læse om dine pligter, hvis der opstår affald, når du skal renovere, nedrive, ombygge, udføre lednings- og anlægsarbejder eller opføre en ny bygning.

For at sikre rene materialer til genanvendelse af byggeaffald er der regler for hvordan bygninger og anlæg der skal renoveres eller nedrives skal håndteres.

 • Bygningen eller anlægget skal kortlægges for at identificere problematiske stoffer
 • Affaldet skal anmeldes senest 14 dage inden arbejdet starter
 • Problematiske stoffer afrenses og affaldet sorteres efter affaldstype og forurening
 • Affaldet bortskaffes efter kommunens anvisning og afleverede mængder anmeldes til kommunen.
   

Bygningen eller anlægget der skal rives ned, ombygges eller renoveres skal screenes for problematiske stoffer hvis

 • der kommer mere end 1 ton affald fra renoveringen, nedrivningen eller ombygningen eller
 • hvis der udskiftes termoruder der kan være fra perioden 1950-1977

Der skal som minimum screenes for følgende problematiske stoffer: PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller.

Hvis screeningen giver anledning til mistanke om at der kan være problematiske stoffer i bygningen eller anlægget skal der foretages en egentlig kortlægning.

Kortlægningsrapporten skal indeholde:

 • Resultater af repræsentative prøver
 • Beskrivelse af screeningen der ligger til grund for materialeprøver
 • Placering af materialer, fx med billeder og/eller tegning
 • Planlagt sortering og håndtering af problematiske stoffer, herunder evt. afrensning

Læs mere zjsihe.com: Miljøkortlægning

Senest 14 dage inden renoverings- eller nedrivningsarbejdet starter skal affaldet meldes til Greve Kommune via

Affaldet skal anmeldes separat fra en evt. bygge-, eller nedrivningstilladelse. Vælg ”Affald” i drop down menuen under ”Vand, varme, affald, energi, miljø og natur”.

Affald fra nedrivning, ombygning eller renovering skal anmeldes til kommunen, også selvom arbejdet ikke kræver bygge-, eller nedrivningstilladelse, hvis:

 • der kommer mere end 1 ton affald fra renoveringen, nedrivningen eller ombygningen eller
 • der udskiftes termoruder der kan være fra perioden 1950-1977

Anmeldelsen skal minimum indeholde følgendes oplysninger:

 1. Anmeldelsesdato
 2. Bygherres navn og adresse
 3. Ejendommes adresse og matrikelbetegnelse
 4. Forventet dato på hvornår byggearbejdet igangsættes
 5. Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen
 6. Dato for kortlægningen
 7. Byggeår og eventuelle renoveringsår
 8. Forekomsten og koncentrationen af problematiske stoffer
 9. Kortlægningsrapport
 10. De forventede affaldsmængder og -typer for det samlede projekt
 11. Modtager af affaldet eller angivelse af, hvordan bygge- og anlægsaffald, som benyttes på samme matrikel, påtænkes nyttiggjort.

Alle typer af affald skal angives, også det der kan genbruges. Prøvenumre skal angives, så vi kan matche affaldstype med analysen.

Hvis din anmeldelse ikke er fuldstændig, kan vi ikke behandle den.

Inden nedbrydning af bygning eller anlæg skal evt. problematiske stoffer afrenses af materialer der efter afrensning kan genanvendes.

Affaldet skal på ejendommen sorteres i affaldstype og forureningsgrad, fx må træ der er forurenet ikke blandes med træ der er farligt og affald med PCB eller asbest må ikke blades med andet affald.

Kortlægningsrapporten kan bruges til at finde de stoffer der skal afrenses og hvilke affaldsfraktioner der ikke må blandes. Kommunen vil også anvise hvordan affaldet skal afrenses og sorteres.

Nedrivnings- og renoveringsarbejdet må først gå i gang når affaldet har været anmeldt i 14 dage og hvis alle tilladelser efter anden lovgivning er indhentet.

Greve Kommune skal anvise nedrivnings- og renoveringsaffald. Anvisningen kan indeholde instruks om evt. afrensning, men vil altid angive hvilket modtage anlæg affaldet skal afleveres til. Vi anviser som udgangspunkt til dit ønskede modtageanlæg, hvis anlægget må modtage affaldet. Forbrændingsegnet affald skal altid afleveres ved Roskilde Forbrændingsanlæg og deponeringsegnet affald skal altid afleveres hos Audebo Deponi.

Borgere kan aflevere små mængder af byggeaffald på MiljøCenter Greve. Virksomheder skal være tilmeldt MiljøCenter Greve, hvis de vil aflevere små mængder af bygge affald der. Du kan læse mere om reglerne for aflevering på MiljøCenter Greve her:

Modtageanlæggene modtager en kopi af kommunens anvisning af affaldet.

Når affaldet anmeldes, vil kommunen tildele anmeldelsen et unikt løbenummer. Løbenummeret og den senest ajourførte udgave af anmeldelsen skal udleveres til transportøren, som skal udlevere det til modtageanlægget. Modtage anlægget skal bruge løbenummeret til at melde til kommunen når alt affaldet er modtaget.

Det er dig som bygherre, der har det juridiske ansvar for, at affaldet bliver anmeldt, håndteret og bortskaffet korrekt.

Du må gerne betale en rådgiver eller entreprenør eller en håndværker for at anmelde, håndtere og bortskaffe dit bygge- og anlægsaffald, men ansvaret er altid bygherrens.

Overdragelse af ansvaret kan kun finde sted, hvis det, der skal rives ned eller renoveres, overdrages inden, det er blevet til affald.

Du skal sikre dig, at du har de nødvendige byggetilladelser. Læs mere her: zjsihe.com: Nybyggeri og ombygning

Støv, støj og vibrationer skal anmeldes til Natur og Miljøafdelingen, senest to uger inden arbejdet begynder. Anmeldelsen sendes til teknik@zjsihe.com.

Læs mere her: zjsihe.com: Miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere