晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Granhaugen 451x220

Kontakt

Vej og Landskab
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 00

Granhaugen bruges blandt andet til gåture af beboerne i nærområdet og til leg og ophold af børnene i områdets skoler og børnehaver

Beliggenhed
Granhaugen er centralt beliggende direkte ud til stranden og bugten. Området er afgrænset af Greve Strandvej mod vest og omgivet af haver mod nord og syd.

Historie
Området har navn efter Villa Granhaugen, der fungerede som Greve kommunes første rådhus fra 1948 til 1958. Inden var Villa Granhaugen privat ejet og arealet bærer præg af sin fortid som privat have og har derfor en del typiske haveplanter.

Naturtyper og vegetation
Granhaugen har en mosaik af naturtyper som overdrev og løvskov inden for et relativt lille areal.

De forskellige naturmiljøer ligger som zoner parallelt med strandlinjen. Yderst ligger strandbredden, der fungerer som offentlig badestrand. Dernæst kommer strandvolde/klitter, der er bevokset med forskellig veg­etation som Rynket Rose, Gran, Fyr og Birk. På overgangen mellem de træbevoksede dele og den åbne strand findes partier med en ret stabil klit- eller ”overdrevsveg­etation” af betydelig naturmæssig værdi.

Længere inde på området er der et afsnit med karakter af dansk løvskov, hvad angår indhold af træer og urter. Derudover indeholder området brede spor med græs samt trægrupper og buskadser af forskellig størrelse samt talrige enkeltstående træer.
Granhaugen bærer ikke præg af pleje og vegetationens selvgroede karak­ter giver – til trods for de mange haveplanter – et stort naturpræg til om­rådet.

Naturbeskyttelse
Granhaugen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Det er tilladt at udføre pleje af områdets beplantning, men det er ikke tilladt at ændre tilstanden af de arealer, der ligger inden for strandbeskyt­telseszonen. Der må blandt andet ikke placeres bebyggelse som f.eks. bygninger og/eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegn­ing uden forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen.

Naturpleje
Der er en del invasive arter på arealet, der optræder aggressivt, dvs. spreder sig på bekostning af anden vegetation. Hvis de in­vasive arter ikke begrænses, vil det med tiden reducere antallet af øvrige arter på arealet og beplantningen vil bliver mere monoton. Eksempler på invasive arter er: Alm. Snebær, Rynket Rose og Kæmpe-pileurt.