晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Grøn Brødmose

Kontakt

Vej og Landskab
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 00

Brødmosen er et meget værdsat naturområde i Greve Kommune.

Beliggenhed

Brødmosen har en størrelse på ca. 7,5 ha og er beliggende i den sydligste del af Greve Kommune, lidt nord for Karlslunde Mose.

Historie

Brødmosen har gennem tiden været anvendt til tørvegravning og flere af de små eller lidt større tørvegrave er i dag permanent eller periodisk vandfyldte.

Natur

Dele af Brødmosen er i dag ret tæt bevokset med træer og krat. Der er træer og stammer med rådne partier, det øger mosens værdi, da blandt andet flagermus og hulrugende fugle tiltrækkes af de gamle træer.

Derudover kan man i mosen også se de relativt sjældne hængesække der er plantesamfund dannet af sammenfiltrede rødder og stængler, der vokser i overfladen af mosen eller over åbent vand uden forbindelse til bunden.

Naturbeskyttelse

Brødmosen er et § 3 område og ifølge Naturbeskyttelseslovens § 52 skal beskyttede naturtyper, der er omfattet af lovens § 3 plejes. Plejepligten indebærer, at de pågældende områder ikke varigt må skifte karakter. Der er også beskyttende og fredede arter i mosen som eksempelvis Stor Vandsalamander og Spidssnudet Frø der er truet af udryddelse og derfor er fredet og også på EU-habitatdirektivets bilag IV-liste. Ifølge direktivet skal bilag IV-arter og deres levesteder beskyttes.