晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Stormflod (oversvømmelse fra Køge Bugt)

Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har udpeget områder ved Køge Bugt som et samlet risikoområde, hvor der kan ske store skader på grund af oversvømmelse fra vandløb, søer og havet.

Byrådet har på baggrund af dette vedtaget Risikostyringsplan Stormflod 2015-2021. Planen kan ses under downloadboksen til højre sammen med Byrådets svar til indsigere.

Du kan se data, der ligger til grund for Risikostyringsplanen for stormflod via GIS, hvor du kan se data under "Klimatilpasning". Se mere her -

Lige nu forbereder kommunen forslag til risikostyringsplan for stormflod 2021-2027, som er 2. planperiode. Den reviderede risikostyringsplan kommer i 6 måneders høring i 1. halvdel af 2021.

I korte træk er der besluttet følgende i Greve Kommune:

Strategien i Greve Kommune bygger på have et differentieret beskyttelsesniveau. Strandvejen skal fremadrettet  bruges som barriere mod en stormflod til kote 2,8 m DVR90 og en uændret strand og kyst med et lavere sikringsniveau, som typisk ligger over 2 meter. For at Strandvejen skal virke som barriere, er det nødvendigt, at lavtliggende områder langs Strandvejen i Mosede og Hundige hæves til kote 2,8 m. I 1. planperiode er der ikke foretaget en undersøgelse af mulige forslag og økonomi på, hvordan dette kan projekteres, men administrationen anbefaler at det indgår i 2. planperiode og at der afsættes økonomi og ressourcer til dette. På denne måde vil Strandvejen og baglandet i Greve Kommune være sikret svarende til en 1000 års hændelse i 2012.

Administrationen har jf. byrådsbeslutningen i 2017 indstillet alle undersøgelser mm. vedr. etablering af fremskudt dige, barriere-ø eller strandpark til sikring af hele kyststrækningen til kote 2,80 m. som nævnt i Idékatalog for Køge Bugt kommunerne - Greve, Solrød, Køge og Stevns.

Kommunen har udarbejdet en Beredskabsplan for stormflod, så kommunen kender til de udsatte områder og hvordan beskyttelsen kan udvides ved beredskab. Det er den enkelte borger der har ansvaret for at beskytte sin ejendom mod oversvømmelse fra havet og kommunen vil bidrage i det omfang det er muligt.

Rambøll har bistået kommunen med en undersøgelse af hvordan udsatte områder af kysten omkring Olsbækken og i Karlslunde kan beskyttes med diger, herunder en cost-benefit analyse. Undersøgelsen viser, at det kan betale sig at beskytte sig med et dige ved Olsbækkens udløb, men ikke i Karlslunde Strand, idet udgifter til etablering og drift af diget vil være dyrere end skaden ved en stormflod. Det vil være op til grundejerne i områderne at beslutte, om de ønsker at igangsætte et projekt med at bygge et dige til at øge beskyttelsen af deres ejendomme. Kommunen skal give tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.

Det er vedtaget, at der i 2022 er budget til projektering og udførelse af skot ved Olsbækkens udløb under Hundige Strandvej, mindre dige nord for Mosede Havn, der lukker hullet ved Stregets udløb samt forlængelse af eksisterende dige i Hundige til Solstien, så det kan beskytte mod en stormflod op til kote 2,6 m – svarende til Køge Bugt Strandparks beskyttelse mod stormflod på det indre dige langs Hundige Havn. Administrationen har efterfølgende vurderet, at kommunen ikke kan bruge midler på at lukke hullet ved Stregets udløb, men at der i stedet skal findes en løsning til at hæve strandvejen til kote 2,8 m på en 500 m strækning ved Stregets udløb.

I første planperiode var der primært et samarbejde med kommunerne mod syd. Greve Kommune har ligesom Solrød Kommune besluttet at beskytte baglandet til Strandvejen op til kote 2,8 m og Køge har besluttet samme sikringsniveau for deres kystlinje herunder Køge Havn og midtby. I 2. planperiode indledes der et samarbejde på administrativt niveau om kystbeskyttelse med Strandpark kommunerne ind mod København.

Og så skal grundejer beskytte egen ejendom. Det er et grundlæggende princip bag kystbeskyttelsesloven, at det er grundejerens eget ansvar at beskytte sin ejendom mod nedbrydning eller oversvømmelser fra havet samt at betale for denne beskyttelse. I hvilket omfang kommunen kan eller skal finansiere eller medfinansiere projekter om kystbeskyttelse afhænger af de almennyttige interesser i et givent projekt. De nærmere muligheder for at finansiere et projekt om kystbeskyttelse, herunder om kommunen skal finansiere eller medfinansiere, vil blive afklaret i forbindelse med fastlæggelsen de konkrete projekter.