晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

MF

Kontakt

Udlejning af arealer
Rådhusholmen 10
2670 Greve
ctmudlejning@zjsihe.com

Greve Kommune har i december 2019 vedtaget ”Retningslinjer for lån af kommunale arealer, hvorefter det er muligt for foreninger, private erhvervsdrivende og borgere at låne eller leje arealer og lokaler af kommunen.

Retningslinjerne omfatter kommunens udendørs arealer der ikke har tilknytning til en kommunal ejendom, f.eks. grønne arealer, tomme grunde, parker, græsrabatter og pladser. Se den ikke udtømmende liste over kommunale udendørsarealer i boksen til højre.

Retningslinjerne omfatter ikke grønne arealer i forbindelse med kommunale ejendomme (f.eks. idrætsarealer), samt arealer der er defineret som et vejareal.

Udlejning skal ske på markedsvilkår (markedsleje), dvs. udlejningsprisen må ikke være konkurrenceforvridende.

Undtagelse fra bestemmelserne

Lovgivningen giver mulighed for at fravige bestemmelserne om udlejning på markedsvilkår for arrangementer der opfylder særlige formål.

Alle aktiviteter der indeholder formål som kommunen jf. Kommunalfuldmagten lovligt vil kunne støtte, såsom folkeoplysende, kulturelle, sundhedsfremmende, velgørende, politiske eller religiøse aktiviteter, kan fritages for markedsleje efter en konkret vurdering. Typiske folkeoplysende arrangementer vil være aktiviteter der er godkendt i kommunen efter Folkeoplysningsloven.

vil være arrangementer med et indhold af kunst, musik, dans, teater m.m. der menes at have den brede befolkningsinteresse. Andre kulturelle aktiviteter for et smalt publikum kan være kulturelt oplysende arrangementer for offentligheden.

vil være aktiviteter der har til formål at fremme borgernes generelle helbredstilstand.

vil være arrangementer hvor overskuddet f.eks. går til udsatte gruppe i samfundet, herunder forskningsrelaterede aktiviteter.

vil være arrangementer der giver muligheder for samfundsrelaterede debatter.

vil være arrangementer af anerkendte trossamfund der giver mulighed for at udbrede det religiøse budskab.

Fælles for arrangementer der kan undtages fra bestemmelserne er, at et eventuelt overskud fra afholdelse af et arrangement tilgår aktiviteter, der har til formål at fremme ovenstående aktiviteter, dog vil aktiviteter der er direkte konkurrence med erhvervsvirksomheder ikke kunne undtages fra bestemmelserne.

Fritagelse for bestemmelserne sker på baggrund af en vurdering af den konkrete ansøgning og formålet med arrangementet.

Indebærer et arrangement (der kan undtages fra bestemmelserne) salg via private underleverandører, hvor overskuddet ikke tilgår den forening eller privat aktør, der arrangerer arrangementet, skal disse private underleverandører betale leje på lige vilkår som beskrevet under punktet De juridiske bestemmelser i disse retningslinjer.

Arrangementer der afholdes af Greve Kommune, og som ikke er en del af den normale kommunale aktivitet pålægges ikke leje. Eksempler på disse arrangementer kan være Skole-OL, lejrskole, sportsarrangementer i forbindelse med undervisning, sommerfester for kommunens ansatte, juletræstænding, flagdage og museumsaktiviteter. Eksemplerne er ikke udtømmende.