晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

PPR_personale_451x220

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Hundige Allé 11
2670 Greve
Tlf.43 97 37 70

Psykologerne kan tilbyde

 • Bred undersøgelse og vurdering af børn og unge
 • Rådgivning og vejledning af forældre og personale i institutioner og skoler
 • Korterevarende psykologisk rådgivning og behandling til børn, unge og deres familie
 • Rådgivning til andre faggrupper

Psykologerne deltager i konferencer og medvirker til at udarbejde handleplaner vedrørende henviste børn. Psykologen kan fremsætte forslag til forskellige former for specialundervisning og specialpædagogisk bistand og medvirker ved etablering af eller henvisning til tilbud til børn med særlige behov.

Psykologerne indgår i det tværfaglige samarbejde i Kommunen omkring børn og unge fra 0 - 18 år og deres forældre. Psykologerne er ansat på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Logopæd konsulenterne kan tilbyde

 • Undersøgelse og vurdering af barnet
 • Rådgivning og vejledning af forældre og personale i institutionerne
 • Undervisning

Logopæd konsulenten arbejder med børn med specifikke sprogvanskeligheder. Børnene kan have vanskeligheder med at forstå sproget eller med at udtrykke sig mundtligt.
 
Sprogarbejdet kan være rådgivning til omgivelserne om, hvordan man selv kan fremme barnets sprogudvikling og/eller det kan være direkte undervisning. Arbejdsmåden er afhængig af det enkelte barns vanskeligheder.

Børn med meget store sprogvanskeligheder kan henvises til et ophold i en sproggruppe.
Logopæd konsulenten indgår i det tværfaglige samarbejde i kommunen og er ansat på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Der er ansat fire fysioterapeuter på PPR. En på fuld tid og tre på deltid.

Målgrupperne er

 • 0 - 6 årige børn med motoriske vanskeligheder og/eller handicap
 • Eleverne på Bugtskolen
 • Skoleelever, med vidtgående fysisk eller psykisk handicap, der går på Kommunens folkeskoler

Fysioterapeuterne tilbyder

 • Undersøgelse af barnet
 • Vejledning og rådgivning af forældre og personale i institutionerne og i hjemmet
 • Behandling og træning i mindre omfang
 • Vejledning og rådgivning til støttepædagoger omkring det enkelte barn og til personale tilknyttet grupper til børn med særlige behov herunder talebørnehaveklassen.

Fysioterapeuterne indgår i det tværfaglige samarbejde i kommunen og medvirker til udredninger af det enkelte barns vanskeligheder. Fysioterapeuterne indgår ligeledes i udarbejdelsen af handlingsplaner m.v. omkring det enkelte barn.

Hvem kan henvise ?
Alle der har med børn i vanskeligheder at gøre herunder også forældre. Fagpersoner udfylder indstillingsskema.

Fysioterapeuterne er ansat på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Kontakt til fysioterapeuterne:
- Tina Kissow tlf. 4397 8460 mobil: 2093 8453 <> mail: tik@zjsihe.com
- Gilla Eva Bredahl tlf. 4397 8460 mobil: 2151 1262 <> mail: geb@zjsihe.com
- Rikke Ubbe Rasmussen mobil: 4079 7938 <> mail: rur@zjsihe.com
- Ditte Lykke Gregersen mobil: 2452 1284 <> mail: dig@zjsihe.com

HUSK at beskeder med personfølsomt indhold, skal sendes med .

Virksomheder der sender personfølsomme oplysninger via mail skal kunne håndtere kryptering. Læs mere om kontakt til Greve.

Inklusions- og ressourceteamets ydelser
At inkludere de udsatte børn i almindelige dagtilbud er i mange tilfælde både pædagogisk og ressourcemæssigt den bedste løsning. Jo tidligere vi gør en indsats, jo bedre. Men det kan kræve hjælp!

I Inklusions- og ressourceteamet tilbyder vi forskellige ydelser til daginstitutionerne på 0 til 6 års området, der retter sig mod relationer og samspil i børnegruppen, hvor der fokuseres på inklusionsmuligheder. Men da det er forskelligt, hvad der kan være brug for, har vi i teamet lavet en vifte af indsatser, der på bedst muligvis imødekommer behovet for råd og vejledning i forhold til arbejdet med udsatte børn i sårbare positioner. Der er fleksibilitet i indsatser og man kan sagtens vælge flere indsatser. Den ene indsats udelukker ikke den anden og skal der noget helt andet til end det vi tilbyder, ser vi på hvad vi så kan gøre.

Støttepædagog:
Inden der kan søges støttepædagog skal der være taget kontakt til en ressourcepædagog eller til PPR. Der skal som minimum være arbejdet med problemstillingen i tre måneder, fordi visitationsudvalget lægger vægt på institutionens egen praktisk pædagogiske indsats omkring det barn eller gruppe børn der søges støtte til.

Formål
Støttepædagogens kerneydelse er at bidrage til at skabe et udviklingsstøttende miljø for de børn, der kræver en særlig tilrettelagt udviklingsstøttende opmærksomhed fra institutionens personale for at være inkluderet i institutionens dagligdag.

Mål
Støttepædagogen indgår i gruppen som en ekstra ressource med den særlige opgave, at kunne tilføre viden om værktøjer og metoder til udvikling af den inkluderende praksis, hvor der både arbejdes med individ og fællesskab.

Henvendelse til ressourcepædagoger
Kontakten kan tages direkte af den pædagogiske leder eller det pædagogiske personale på telefon 43 97 84 50.
Ingen bekymringer er for små til en henvendelse. 

Henvendelse til ressourcepædagogerne for et samarbejde, kan også ske via mail til: ressourcepædagogerne@zjsihe.com

HUSK at beskeder med personfølsomt indhold, skal sendes med .

Virksomheder der sender personfølsomme oplysninger via mail skal kunne håndtere kryptering. Læs mere om kontakt til Greve.

Konsulent (autisme/ADHD)
Konsulenten er ansat på PPR i Greve med lederen af PPR som sin nærmeste overordnede.
Konsulenten samarbejder med de øvrige ansatte på PPR, familierådgiverne og familiekonsulenterne.
Målgruppen omfatter børn i alderen 6 -17 år.

Specifikke funktioner og opgaver
Specialpædagogisk rådgivning og vejledning af forældre til børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller ADHD.

Kurser
Afholdelse af forældrekursus om Autisme Spektrum Forstyrrelser.
Afholdelse af forældrekursus om ADHD.

Individuel rådgivning
Individuel rådgivning af forældre til børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller ADHD.
Rådgivningen foregår i hjemmet eller på PPR og omfatter specialpædagogisk vejledning, med henblik på at øge forældrenes forståelse af barnets handicap samt at indføre specialpædagogiske tiltag.
Såvel kurser som rådgivning tilbydes til forældre der er henvist af familierådgiver eller PPR-medarbejder.
Konsulenten kan deltage i netværksmøde og samarbejdsmøder.

Søskendegrupper
Konsulenten etablerer indimellem søskendegrupper.

Pårørendekurser
Konsulenten afholder indimellem pårørendekurser.

Greve kommunes småbørnskonsulent samarbejder med de øvrige ansatte på PPR, samt Kommunes specialrådgivning, sundhedsplejersker og dagtilbud om at etablere en tidlig, samordnet og tværfaglig indsats for barnet og dets familie.

Småbørnskonsulenten har ligeledes samarbejde med Børnepsykiatrisk Afsnit i Roskilde og specialinstitutioner uden for kommunen. Efter behov kan småbørnskonsulenten deltage ved konsultationer ved speciallæger, Børneambulatoriet el.lign.

Som led i den helhedsorienterede indsats over for små børn med vidtgående handicaps og/eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser yder småbørnskonsulenten, via hjemmebesøg, vejledning til forældre. Ligeledes følger småbørnskonsulenten barnet i dagtilbuddet, og yder vejledning i det omfang det vurderes relevant, samt vurderer i samarbejde med forældre og det tværfaglige team omkring barnet evt. tiltag, for at støtte optimalt op om barnets udvikling.

Småbørnskonsulenten varetager specialpædagogisk rådgivning og vejledning til familien, pædagogisk personale og forvaltningsansatte i kommunen om barnets udvikling. Der kan efter behov afholdes kurser.

Småbørnskonsulenten udbyder kurser for forældre og personaler 1-2 gange årligt i Tegn Til Tale, specialpædagogik, autisme og ADHD. Derudover kan der laves individuelle aftaler f.eks. for en personalegruppe.

Småbørnskonsulenten deltager i koordinering og udviklingsprojekter inden for handicapområdet.


Målgruppe for individuel indstilling/vejledning:
Børn i alderen 0 – 6 år med vidtgående fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller mistanke herom.

Målgruppe ved kurser beskrives nærmere ved det enkelte kursus, men oftest forældre, pårørende eller personaler i kontakt med børn og unge fra 0-18 år.

Henvendelse til småbørnskonsulent skal gå gennem Greve Kommunes PPR.

 
Kontakt til småbørnskonsulenten
Småbørnskonsulent Pia Boelt - PPR Greve
tlf. 43 97 84 47 <> mobil 40 56 84 58 <> mail: pbo@zjsihe.com

HUSK at beskeder med personfølsomt indhold, skal sendes med .

Virksomheder der sender personfølsomme oplysninger via mail skal kunne håndtere kryptering. Læs mere om kontakt til Greve.

Specialundervisningskonsulentens arbejdsopgaver er følgende

Rådgivning og vejledning i forbindelse med:

 • tilrettelæggelse og gennemførelse af specialundervisning samt videreudvikling af denne - både individuelt, i gruppe og på klasseniveau.

 • lærere og pædagogers afdækning af potentialer og kompetencer hos enkeltelever ved gennemførelse af test/prøver og tolkning heraf.

 • specialundervisningsmaterialer, faglige tests/prøver til afdækning af elevers kompetencer og potentialer samt om kompenserende undervisningshjælpemidler.

 • udarbejdelse af individuelle elevplaner - generelt og i forhold til enkeltelever.

 • deltagelse I netværksmøder på skolen (med forældre, hvor det er relevant).

Tilrettelæggelse af kurser/temadage/efteruddannelse af lærere og pædagoger inden for specialundervisningen.

Deltagelse i og evt. tovholderfunktion i faglige netværk
Deltagelse i udviklingsarbejde vedrørende specialpædagogisk bistand

Kontakt
Mai Klok, tlf. 4397 8454, mail: maib@zjsihe.com

HUSK at beskeder med personfølsomt indhold, skal sendes med .

Virksomheder der sender personfølsomme oplysninger via mail skal kunne håndtere kryptering. Læs mere om kontakt til Greve.

Forældre, lærere og pædagoger til børn, der stammer, har mulighed for, i samarbejde med skolens tale-hørepædagog, at rette henvendelse til PPR´s stammeteam.

Teamet består af 2 tale-hørepædagoger og 1 psykolog med interesse for og erfaring med børn og unge, der stammer.

Vurdering og indsats:

Stammeteamet kortlægger, i samarbejde med de voksne omkring barnet, stammens omfang og betydning. Herefter drøftes det, hvilken indsats, der iværksættes, eksempelvis:

 • rådgivning og vejledning
 • undervisning i gruppe
 • løbende samtaler med barnet
 • individuel undervisning

Yderligere oplysninger og kontakt til stammeteamet kan fås ved henvendelse til PPR i Greve, telefon 43 97 37 70.