晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Økonomisk friplads kan søges af forældre inden for nedenstående indtægtsgrænser.

Indtægt

 

Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne

Til og med 173.801 kr.

Betalingen udgør 0%.

173.801 kr. til 177.653 kr.

Betalingen udgør 5% 

177.654 kr. til 539.799 kr.

Betalingen forhøjes med 1 procent for hver 3.852 kroners indtægtsstigning.

539.800 kr. eller derover

Betalingen udgør 100%

  • Er der mere end et barn under 18 år i hjemmet forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet.
  • Indtægtsgrænsen forhøjes med 60.801 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Ansøgning om hel eller delvis fripladstilskud skal ske ved kontakt til pladsanvisningen.

Pædagogisk friplads

Socialpædagogisk fripladstilskud ydes, når ophold i dagtilbuddet af sociale eller pædagogiske årsager ses som særlig påkrævet, og familiens økonomi vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

Behandlingsmæssig fripladstilskud ydes når familien har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som af behandlingsmæssige årsager har ophold i et dagtilbud.

Læs mere på

Yderligere oplysninger vedrørende socialpædagogisk friplads kan fås ved henvendelse på mail: paedagogiskfriplads@zjsihe.com eller på mobil: 24601790. (Som udgangspunkt er det kun om fredagen der arbejdes med fripladser, men skriv blot en mail eller læg en mobilsvarerbesked, så kontakter vi jer.)

Friplads i forbindelse med forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger ydes under hensyntagen til en samlet vurdering af barnets tarv. Ydelsen bevilges efter Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 1.
Yderligere oplysninger vedr. §. 52 stk. 3 nr. 1 kan fås ved henvendelse til Familierådgivningen, telefon 43 97 93 38.

Søskendetilskud

Kommunen yder et søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud efter § 76 i lov om dagtilbud, i privatpasning med tilskud efter § 80 i lov om dagtilbud og i skolefritidsordninger i lov om folkeskolen.

  • Der ydes ikke søskendetilskud til børn og unge optaget i klubtilbud.
  • Tilskuddet ydes i forhold til de billigste pladser.

Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af ikke samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.