晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Bestemmelsen om sprogvurdering og sprogstimulering er forankret i Dagtilbudsloven §11.

I den pædagogiske læreplan er sprog et tema, det enkelte dagtilbud beskriver læringsmål, samt hvilke pædagogiske metoder og aktiviteter, er iværksættes for at nå målene.

Dagtilbudsloven § 11. Sprogvurdering og sprogstimulering.

stk. 1
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

stk. 2
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at der gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud.

stk. 3
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at der gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 1 og 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter.

stk.4
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for , at der gives et sprogstimuleringstilbud på 15 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter.

stk. 5
Når mindst en af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen ikke er i beskæftigelse, skal kommunalbestyrelsen i stedet for tilbuddet efter stk. 4. give et sprogstimuleringstilbud i form af en plads 30 timer om ugen i et dagtilbud efter §19, stk. 2 og 3, eller § 21, stk. 2 og 3, til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter.

stk. 6
Sprogvurdering efter stk. 1 og 2 og sprogstimulering efter stk. 3. 3-5 varetages af personer, der har særlige kvalifikationer til at varetage opgaven.

stk. 7
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at sikre, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen efter stk. 1-5, samt at forældrene får vejledning i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling.

Med virkning fra den 1. juli 2011 er reglerne vedrørende tosprogede børn, som ikke er i dagtilbud ændret således, at hvis barnet har en eller to forældre, der ikke er i beskæftigelse, skal barnet, hvis det har behov for sprogstimulering, have et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer ugentligt.

Forældrenes pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurdering og sprogstimulering er blevet skærpet med de nye regler, således at kommunalbestyrelsen skal standse børneydelsen, såfremt forældrene ikke overholder deres pligt.

Reglerne om standsning af udbetalingen af børneydelse træder i kraft 1. januar 2012.

Dette gælder for forældre til:

 • Treårige børn i dagtilbud med formodning om behov for sprogvurdering/ og eller sprogstimulering jfr. § 11. stk. 1
 • Alle treårige børn i dagtilbud § 11, stk. 2
 • Tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, som skal modtage tilbud som 15 timers sprogstimuleringstilbud eller 30 timers tilbud § 11, stk. 4 og 5.

Mål for sprogstimuleringen i Greve Kommune

Sprog handler om udvikling af barnets talesprog og kommunikative færdigheder.

Det er afgørende for barnet at have et nuanceret sprog og en god sprogforståelse, der gør det muligt for barnet at udtrykke egne ønsker og behov.

Det er vigtigt at alle børn i forbindelse med skolestart har de nødvendige sproglige kompetencer, så overgangen bliver en god oplevelse, hvor barnet har mulighed for at indgå i fællesskaber og læring med jævnaldrende børn.

Den voksnes rolle, ansvar og opgaver i sprogstimuleringen

 • At være opmærksom på barnets udtryk, kropssprog, mimik og fagter, og forsøge at tolke hvad barnet ” vil sige”
 • At sætte ord på handlinger, rutiner, aktiviteter, oplevelser
 • Giv barnet ord, kræv ikke ord, ret ikke, men gentag ordet korrekt
 • At være lyttende og nysgerrig på, hvad barnet vil fortælle
 • At tage hensyn til barnets sproglige niveau og udviklingstrin
 • At bruge rim, remser, sange, læse bøger dialogisk, fortælle historier og eventyr
 • At bruge biblioteket, få vejledning i hvilke bøger der er særlig egnet til dialogisk læsning
 • Arbejde med temaer i små grupper hvor barnet har mulighed for at få ” taletid”
 • At inddrage aktiviteter der fremmer sproget, vendespil, puslespil, billedlotteri mm.
 • At give barnet oplevelser og tid til fordybelse og undren
 • Barnet skal møde ord og begreber i mange forskellige sammenhænge
 • Barnet skal møde voksne der er sprogmodeller i forhold til ordforråd, og sætningsopbygning
 • Barnet skal have mulighed for at stifte bekendtskab med skriftsproget og IT
 • Barnet skal have mulighed for at stifte bekendtskab med tal

Lederen i det enkelte dagtilbud er ansvarlig for, at der over for børn der viser behov efter en sprogvurdering iværksættes sprogstimulering.

Sprogstimuleringen varetages af en medarbejder, der er kvalificeret til opgaven jfr.: Dagtilbudslovens § 11, stk. 6 Det er en vigtig opgave for dagtilbuddene at sørge for, at der er sprogligt fokus på alle børn, på en sådan måde at alle børn får de bedste forudsætninger for skolestart socialt og sprogligt ved skolestart.

Sprogstimuleringen skal integreres i et målrettet pædagogisk arbejde, der tager udgangspunkt i det enkeltes barns forudsætninger og behov.

En god sprogstimulering foregår i et miljø, der appellerer til alle sanser i sammenhæng med de aktiviteter som foregår i dagligdagen, hvor pædagogerne er rollemodeller.

Aktiviteterne skal ikke være løsrevne og isolerede fra hverdagen, og det skal ikke være undervisningspræget. Barnets virksomhed er leg, og den læring der foregår, skal derfor være legepræget og give mening for barnet.

De fleste institutioner har praksis for at intensivere indsatsen året før barnets skolestart.

Metoderne der benyttes til sprogstimuleringen af det enkelte barn er mangfoldige. Dels fordi børnenes behov er forskellige, og dels fordi der findes mange forskellige måder at lære på.

Det betyder at der skal tages udgangspunkt i det enkelte barns sprogvurdering, når sprogstimulering skal planlægges og udføres.

Barnets forældre skal inddrages i forbindelse med sprogvurdering og sprogstimulering, samt vejledes i, hvordan forældrene selv understøtter deres barns sproglige udvikling jfr.: Dagtilbudsloven § 11, stk. 7.

En del institutioner arbejder med Dialogisk oplæsning som sprogstimuleringsmetode, desuden arbejdes der med eksempelvis med temaer, spil, sprogposer, sange, rim og remser.

I Greve Legetek som er beliggende på Arenaskolen Gersager Alle 1, er det muligt for forældre og personale i dagtilbud at låne sprogstimulerende materialer.

Aftale om besøg kan ske ved at ringe til 21 17 92 96

Vurderingsmateriale

Greve Kommune benytter det standardiserende sprogvurderingsmateriale Rambøll sprog til 3 og til 5 årige børn.

Børnene sprogvurderes i institutionen, børn der ikke er indmeldt i dagtilbud sprogvurderes i hjemmet.