晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Private fællesveje og stier vedligeholdes ikke af kommunen. Der skelnes mellem private fællesvej og sti i bymæssig bebyggelse og på landet.

I bymæssig bebyggelse påhviler vedligeholdelsen ejerne af de ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti. Det er de tilstødende grundejeres forpligtelse af holde vejen i god og forsvarlig stand, herunder også regnvandsristene til vejafvanding.

På landet påhviler vedligeholdelsen kun de ejere som har ret til at bruge vejen.

Lov om private fællesveje regulerer en række forhold på vejen. Link til lovteksten findes her: 

Kan grundejerne ikke blive enige om større vedligeholdelsesarbejder som fx nyt asfaltslidlag, kan kommunen sætte arbejdet i gang på grundejernes regning. Det kan dog kun ske, hvis kommunen vurderer, at vejen i forhold til færdslen ikke er i god og forsvarlig stand.

Hvad skal du gøre foran din ejendom

Som grundejer til privat fællesvej har du pligt til, at snerydde, glatførebekæmpe og renholde på fortov og vej foran din ejendom.

Snerydning

Snerydningspligten omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne.

Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne

I byer og bymæssige bebyggelser skal en vejs, stis eller fortovs befæstede areal ryddes for sne i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter sne- fald, og snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti.

Glatførebekæmpelse

Pligten til at træffe foranstaltninger mod glatføre, omfatter pligt til snarest muligt efter det glatte føres indtræden at strø grus, sand eller lignende på færdselsarealet.

Uanset hvem der har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at gruse trapper til deres ejendomme.

I byer og bymæssige bebyggelser skal glatførebekæmpelsen udføres i færdselskrævende omfang snarest muligt efter det glatte føres indtræden. Det anbefales, at grundejerne begrænser anvendelsen af andre kemiske optøningsmidler end almindelige vejsalt, og at der ikke anvendes salt eller andre kemikalier i nærheden af beplantning, så svidningsskader undgås.

Renholdelse

Renholdelsespligten omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at renholde trapper til deres ejendomme. 

I byer og bymæssige bebyggelser skal fejning af fortove ske når det er nødvendigt, og grundejeren skal straks fjerne det sammenfejede. Grundejeren har pligt til daglig at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen.

Det henstilles, at der ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af ukrudt.

Det påhviler ejerne af ejendomme, der grænser til private fællesveje og stier, at oprense rendestensbrønde samt renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan forhindre vandets frie løb.