晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Stationsforpladsen ved Hundige Station – nedlæggelse af offentligt vejareal – Høring

I forbindelse med planer om byudvikling og opførelse af boliger i Hundige Strandby planlægger Greve Kommune at nedlægge dele af de offentlige vejarealer – litra (7000)”aa” og ”æ” – der udgør stationsforpladsen ved Hundige Station og Hundige Stationsvej, som offentlig vej, jf. § 15 i lov om offentlige veje (vejloven).

De dele af de offentlige vejarealer, der planlægges nedlagt, er vist med lysgrøn farve på oversigtsplan af 14. april 2021 (PDF). Efter den planlagte nedlæggelse forventes arealerne solgt og anvendt til opførelse af boliger.

Når kommunen efter vejlovens § 15 har bestemt, at en kommunevej – eller som her en del af en kommunevej – skal nedlægges, fremgår det af lovens § 124, stk. 1 og 2, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til arealets fremtidige status, og at vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Greve Kommune planlægger at beslutte, at de dele af de offentlige vejarealer, der er markeret med lysgrøn farve på oversigtsplanen, nedlægges som offentlig vej og udgår helt som færdselsareal, jf. vejlovens § 124, stk. 1 og 2.

De vejarealer, der planlægges nedlagt, er ikke eneste adgangsvej til nogen ejendom, men har hidtil været indrettet som henholdsvis parkeringsplads og busterminal. Den tilbageblevne del af stationsforpladsen vil blive indrettet som busterminal, mens parkering henvises til omkringliggende parkeringsmuligheder, som eksempelvis de hertil indrettet parkeringspladser på dele af Waves tagparkeringsplads.

Greve Kommune har på den baggrund vurderet, at de to arealer vil kunne nedlægges som offentligt vejareal og udgå som færdselsarealer.

Da de to arealer ikke planlægges opretholdt som privat fællesvej eller privat vej, skal der efter vejlovens § 124, stk. 7, gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes som vej i medfør af § 124, stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen afviser et krav om opretholdelse, kan den grundejer, der har fremsat kravet, kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne.

Din kommentar

Hvis du evt. har synspunkter eller bemærkninger til det fremlagte forslag, kan du sende dem til Vej og Landskab (tryk på linket via digital post på denne side).

Vi skal have dine synspunkter eller bemærkninger senest torsdag den 17. juni 2021. Bemærkningerne vil indgå i Teknik- og Miljøudvalgets og Byrådets videre behandling af forslaget efter høringsfristens afslutning.

Har du spørgsmål til forslag til regulativet kan du også skrive til Vej og Landskab via digital post.

Linket til digital post til Vej og Landskab fremgår til højre på siden eller nederst afhængigt af, om du er på fra computer, mobil eller tablet.