晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Hundige Strandvej 35-37, matr.nr. 3d, Hundige By, Kildebrønde

Greve Kommune har den 20. november 2017 givet landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Hundige Strandvej 35-37, matr. nr. 3d, Hundige By, Kildebrønde, efter planlovens § 35.

Greve Kommune har købt ejendommen Hundige Strandvej 35-37, som ligger i landzone. Den af Københavns Kommune ejede børneinstitution, som ligger på grunden, skal udstykkes til Københavns Kommune. Arealet udgør 9.446 m2 og fremgår af kortet til højre på siden. Udstykningen medfører ikke ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ejendommen.

Tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagen. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via Klageportalen, som du finder på og . Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Tilladelsen er offentliggjort fredag den 24. november 2017.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af en klage.

 

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@zjsihe.com. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.