晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Landzonetilladelse til et nyt enfamiliehus og garage på Strøhusvej 20

Greve kommune har den 16. november 2017 givet landzonetilladelse på Strøhusvej 20, matr. nr. 14 Strøby Huse, Kildebrønde, til opførelse af et nyt enfamiliehus i 1½ plan på 365 m² med en udnyttet tagetage på 135 m². Desuden indbygget garage på 80 m².

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Placeringen af fremgår af situationsplan under "Download" til højre på siden.

Klagevejledning til planloven (landzonetilladelser)

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Derudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage, jf. planlovens § 59.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen.

Du klager via Klageportalen, som du finder på og . Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

 

En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@zjsihe.com. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.