晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Landzonetilladelse til en ridebane på Kappelev Landevej 11

Greve kommune har den 27. april 2021 givet landzonetilladelse til en ridebane på ca. 1200 m² på Kappelev Landevej 11, matr. nr. 3a Kildebrønde by, Kildebrønde.

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Yderligere oplysninger kan fås på kommunens hjemmeside zjsihe.com/landzone eller ved telefonisk henvendelse til Teknik- og Miljø, tlf. 43 97 97 97.

Placeringen af ridebanen fremgår af på kortet under "Download" til højre på siden.

Klagevejledning til planloven (landzonetilladelser)

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Derudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage, jf. planlovens § 59.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen. Der henvises til planlovens § 60.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus, http://naevneneshus.dk/

En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@zjsihe.com. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.