晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Informationer om anmeldelse af kloak- og VVS-arbejde

Afløbsarbejde kræver normalt byggesagsbehandling. Der skal derfor søges om tilladelse.

Den 2. juni 2014 er der vedtaget en ny lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Du kan læse mere om lovændringen her.

For en- og tofamiliehuse samt sommerhuse (ukompliceret byggeri) skal kommunen ikke kontrollere tekniske forhold, herunder afløbs- og VVS-projekter. Der skal fortsat fremsendes ansøgning, men den autoriserede kloak- og VVS-mester skal ikke dokumentere hans autorisation.

For øvrigt byggeri, skal der søges om tilladelse til afløbs- og VVS-projekter, men den autoriserede kloak- og VVS-mester skal ikke dokumentere hans autorisation.

Ansøgningsmaterialet skal vedlægges en tegning med angivelse af rørføring samt ledningsfald, koter m.v.

Afløb

Bygningsreglementets kapitel 8, er lovgrundlaget for den tekniske og faglige udførelse af en afløbsinstallation. Afløbsinstallationer er alle afløb, som er på grunden.

Bygningsreglementet stiller krav til, hvordan en afløbsinstallation skal fungere, og hvad installationen skal kunne tåle at blive udsat for. Et afløbssystem er kun lovligt, såfremt det opfylder samtlige funktionskrav. 

Autorisation

Afløbsarbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester. En autoriseret kloakmester er en virksomhed, som af Sikkerhedsstyrelsen har fået autorisation til at udføre afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jorden. Indvendige afløbsinstallationer skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, hvis der er tale om arbejde over jorden, det vil sige over terrændæk eller indvendigt i kælder. 

Du skal rette henvendelse til Sikkerhedsstyrelsen hvis du har spørgsmål vedrørende autoriserede firmaer.

Faskine/nedsivningsanlæg til regnvand

En faskine er et anlæg til nedsivning af regnvand.

I nogle områder i Greve Kommune, er der endnu ikke etableret offentligt kloaksystem til afledning af regnvand. Her er det en betingelse, at der etableres en faskine, så regnvandet kan ledes bort fra huset.

Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt man må etablere faskine, kan man henvende sig til kommunen.

Etablering af faskine med tilhørende ledninger er undtaget fra kravet om, at en autoriseret kloakmester skal udføre arbejdet. Det er dog en betingelse, at man ikke foretager arbejder på ledninger eller brønde, der er tilsluttet det offentlige kloaksystem.

Før der etableres en faskine, skal kommunen give tilladelse i henhold til miljølovgivningen.

Lovgivning

Foruden funktionskravene i Bygningsreglementet, kan der være deklarationer/servitutter eller lokalplaner tinglyst på matriklen, som kan have indflydelse på etablering af kloakledninger.

Vejledninger

Vejledninger om afløbsarbejder kan findes i SBi-anvisninger, Rørcenter-anvisninger, DS 432 Norm om afløbsarbejder. Anvisningerne kan bruges som vejledning til opfyldelse af funktionskravene i Bygningsreglementet.

Vedrørende faskiner henvises til Greve Kommunes - Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner.