晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Nye regler for kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse

Folketinget har vedtaget nye regler for kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse fra hhv. 1. april, 1. juli og 1. oktober 2016

De nye regler omhandler:

 • Nye regler for ferie med kontanthjælp eller uddannelseshjælp pr. 1. april 2016
 • Opholdskrav pr. 1. juli 2016
 • Loft over kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse pr. 1. oktober 2016
 • Skærpet rådighedskrav (225-timers reglen) pr. 1. oktober 2016

Under "Download" til venstre på siden kan du se et skema over loft for de forskellige ydelser og persongrupper.

Nedenfor kan du læse mere om hvert enkelt punkt

Hvad går de ny regler ud på?

Regler for ferie med kontanthjælp eller uddannelseshjælp pr. 1. april 2016

Hidtil har man kunnet få ferie i op til 5 uger med kontanthjælp eller uddannelseshjælp, når man har modtaget kontanthjælp eller uddannelseshjælp i 12 sammenhængende måneder.

Fra 1. april 2016 kan man højst få 4 ugers ferie med kontanthjælp eller uddannelseshjælp.
Hvis man inden 1. april har optjent ret til 5 ugers ferie, kan man dog holde 5 ugers ferie.

Fra 1. april 2016 kan man kun få 2 ugers ferie i sammenhæng.


Opholdskrav pr. 1. juli 2016

Fra 1. juli 2016 vil der være et opholdskrav for at modtage kontanthjælp og uddannelseshjælp. Fra denne dag skal man have haft ophold i Danmark i 7 år indenfor de seneste 8 år, for at kunne modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hvis man ikke har haft ophold i Danmark i de 7 år, vil man i stedet modtage integrationsydelse.

Hvis man har opholdsret i Danmark efter EU-reglerne, tælles ophold i et EU-land med, som ophold i Danmark.

Hidtil har kun personer som kom til Danmark efter 1. september 2015 været omfattet af et opholdskrav. Fra 1. juli 2016 vil alle blive omfattet. Det betyder, at personer som hidtil har modtaget kontanthjælp eller uddannelseshjælp og som ikke har boet i Danmark i 7 år indenfor de seneste 8 år, vil få et brev om, at de fra 1. juli 2016 vil modtage integrationsydelse i stedet for kontanthjælp eller uddannelseshjælp.


Dansktillæg

Man kan få et tillæg til integrationsydelsen på op til 1.517 kr. hvis man har bestået Dansk 2 eller tilsvarende eller højere eksamen. Den samlede ydelse kan dog ikke udgøre mere, end man ville have modtaget i kontant- eller uddannelseshjælp, hvis man havde opfyldt opholdskravet.

Man skal selv søge om tillægget ved at sende dokumentation for at man har bestået prøve i Dansk 2 eller anden uddannelse til Jobcentret.


Ferie

Man har ikke ret til at holde ferie når man modtager integrationsydelse.


Loft over kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse pr. 1. oktober 2016

Fra 1. oktober 2016 vil der være et loft over, hvor meget man kan modtage i kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og boligstøtte. Loftet bliver fastsat ud fra, hvilken ydelse man modtager, hvor mange børn man har og om man er gift eller samlevende.

Hvordan virker loftet?

Hvis man modtager boligstøtte fra Udbetaling Danmark (boligsikring) og/eller særlig boligstøtte efter Aktivloven (§ 34) vil den samlede boligstøtte blive nedsat hvis forsørgelsesydelse + boligstøtte tilsammen er højere end loftet. Forsørgelsesydelsen bliver ikke nedsat.

Hvis man får arbejde, vil man kunne få sin boligstøtte helt eller delvist igen.

Hvis man får arbejde, modregnes lønnen i forsørgelsesydelsen og dermed bliver forsørgelsesydelsen lavere. Det giver plads til mere i udbetalt boligstøtte under loftet.
Hvis den samlede boligstøtte f.eks. er på 2000 kr. men der kun udbetales 900 kr. på grund af loftet, vil man kunne få de 1100 kr. man har mistet, ved at få en arbejdsindtægt på ca. 1100 kr. (løn efter arbejdsmarkedsbidrag). Dermed får man i alt netto 1100 kr. mere i samlet indtægt.

Husk, at man altid vil kunne beholde 25,74 kr. brutto for hver time man arbejder, uden modregning i forsørgelsesydelsen.


Er der undtagelser fra kontanthjælpsloftet?

Personer, der af kommunen er visiteret til en særlig bolig pga. af handicap og personer, der bor sammen med en person der er visiteret til en særlig bolig pga. handicap, kan være undtaget fra loftet. Undtagelsen gælder i de situationer, hvor personen er berettiget til mere i boligsikring end det normalt maksimale støttebeløb, som følge af, at der er tale om en særlig bolig.

Se Skema med oversigt over undtagelser fra kontanthjælpsloftet – fordelt på enkeltparagraffer i Aktivloven og Boligstøtteloven


Skærpet rådighedskrav (225-timers reglen) pr. 1. oktober 2016

Fra 1. oktober 2016 vil der være en skærpet rådighedskrav. Det skærpede rådighedskrav betyder, at man skal have haft ordinært arbejde i 225 timer indenfor de seneste 12 måneder, for at modtage fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

I perioden fra 1. oktober 2016 til 1. april 2017, skal man dog kun have haft 113 timers ordinært arbejde indenfor de seneste 6 måneder, for at modtage fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Har man ikke haft det krævede antal timer, vil ydelsen blive nedsat. Første gang der kan ske nedsættelse, er den 1. oktober 2016.


Mere om det skærpede rådighedskrav

Hvornår indtræder det skærpede rådighedskrav?

Når du har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt 1 år indenfor de seneste 3 år, vil du blive omfattet af det skærpede rådighedskrav.

Hvis du er gift og både du og din ægtefælle har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt 1 år indenfor de seneste 3 år, vil I begge blive omfattet af det skærpede rådighedskrav.

Perioden på 1 år kan forlænges, så din ydelse nedsættes på et senere tidspunkt. Perioden kan forlænges med:

 1. Perioder, hvor du ikke har kunnet arbejde på grund af dokumenteret sygdom
 2. Perioder, hvor du har haft ret til fravær ved graviditet, barsel eller adoption.
 3. Perioder, hvor du har modtaget støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn.
 4. Perioder, hvor du har aftjent værnepligt.
 5. Perioder, hvor din arbejdsevne af Jobcentret har været vurderet så begrænset, at du ikke har kunnet opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.
 6. Perioder, hvor du har været under ordinær uddannelse eller anden uddannelse eller opkvalificering til uddannelse, hvor der ikke stilles krav om udnyttelse af arbejdsmulighederne, eller hvor du har modtaget en anden offentlig forsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at du udnytter dine arbejdsmuligheder.

Ydelsescenter vil sende dig et varslingsbrev 3 måneder før din ydelse eventuelt nedsættes. Brevet vil indeholde oplysning om, hvor mange timers arbejde du har haft, så du ved hvor mange timer du mangler at optjene for at undgå, at din ydelse bliver sat ned.

Hvis du er syg eller af anden årsag ikke kan arbejde i sammenlagt 113 timer indenfor 6 måneder, kan Jobcentret fritage dig for arbejdskravet for en periode.

Hvor meget nedsættes min ydelse, når jeg ikke er gift og ikke har haft de 113 timers arbejde indenfor de seneste 6 måneder?

 • Hvis du modtager en ydelse der svarer til voksensatsen, vil din ydelse blive nedsat med kr. 1000,- brutto
 • Hvis du modtager en ydelse der er mindre end voksensatsen, vil din ydelse blive nedsat med kr. 500,- brutto
 • Hvis du modtager uddannelseshjælp på SU-niveau, vil din ydelse ikke blive nedsat
 • Hvis du modtager integrationsydelse, vil din ydelse ikke blive nedsat

Hvor meget nedsættes min ydelse, når jeg er gift og ikke har haft de 113 timers arbejde indenfor de seneste 6 måneder?

 • Hvis du er forsørger, vil din og din ægtefælles samlede ydelse blive nedsat, så I tilsammen højst vil kunne få kr. 14.575,- brutto
 • Hvis du ikke er forsørger, vil din og din ægtefælles samlede ydelse blive nedsat, så I tilsammen højst vil kunne få 10.968,- brutto

Hvis jeres samlede ydelse bliver nedsat, vil I begge miste retten til at modtage særlig boligstøtte efter aktivlovens § 34. Samtidig vil både du og din ægtefælle blive omfattet af andre lofter.

Hvis din ægtefælle modtager en ydelse der ikke er betinget af rådighed, (f.eks. efterløn, pension, SU) vil din ydelse blive nedsat med kr. 1000,-brutto, hvis:

 • Du er fyldt 30 og modtager kontanthjælp
 • Du er under 30 år, forsørger, modtager uddannelseshjælp + evt. tillæg, på niveau med voksensatsen (14.575 brutto)
 • Du er under 30 år, ikke er forsørger, modtager kontanthjælp + evt. tillæg på niveau med voksensatsen (10.968 brutto).

Hvis din ægtefælle modtager en ydelse der ikke er betinget af rådighed, (f.eks. efterløn, pension, SU) vil din ydelse blive nedsat med kr. 500,-brutto, hvis:

 • Du er under 30 år, forsørger, modtager uddannelseshjælp + evt. tillæg, på et lavere niveau end voksensatsen (14.575 brutto) men et højere niveau end SU
 • Du er under 30 år, ikke er forsørger, modtager kontanthjælp + evt. tillæg på et lavere niveau end voksensatsen (10.968 brutto) men et højere niveau end SU.

Hvis din ægtefælle modtager en ydelse der ikke er betinget af rådighed, (f.eks. efterløn, pension, SU) og du modtager en uddannelseshjælp på SU-niveau, vil din ydelse ikke blive nedsat.

Kan jeg undtages fra det skærpede rådighedskrav?

 • Du er ikke omfattet af det skærpede rådighedskrav, hvis:
 • Du ikke er gift og modtager integrationsydelse
 • Du er forsørger, modtager integrationsydelse og endnu ikke har ret til fuld børne- og ungeydelse
 • Du er gift, modtager integrationsydelse og din ægtefælle modtager en ydelse der ikke er betinget af rådighed
 • Du er gift, modtager integrationsydelse og din ægtefælle modtager ressourceforløbsydelse
 • Du er i gang med forrevalidering
 • Jobcentret har vurderet, at du ikke vil kunne arbejde 225 timer indenfor et år
 • Jobcentret, i samarbejde med dig, er påbegyndt udfyldelse af den forberedende del af rehabiliteringsplanen.

Læs mere