晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Velkommen til rehabiliteringen på Hedebo. Vi håber, du må få et rigtig godt ophold hos os.

Her kan du finde nyttige oplysninger om rehabiliteringscentret Hedebo. Skulle du have behov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte personalet eller vores gruppeledere, som vil være dig behjælpelig.

Alle ansatte i Center for Sundhed og Pleje arbejder for, at borgerne tager ansvar for eget liv, deltager aktivt og forbliver selvstændige. Vi tager udgangspunkt i det, der giver mening for borgerne, og støtter dem i troen på, at de kan nå deres mål.

På vores rehabiliteringspladser vil du blive mødt af personale, som vil tage udgangspunkt i dine ressourcer.

Den grundlæggende tanke er, at rehabilitering er noget, der foregår alle døgnets 24 timer.

Træning er derfor ikke kun noget, som foregår sammen med vores terapeuter, men også sammen med plejepersonalet – din kontaktperson/personlige træner. Dette betyder, at plejepersonalet er de bærende kræfter i rehabiliteringsarbejdet, idet de er til stede hele døgnet. Samtidig er det meget vigtigt, at du indgår aktivt i opholdet, således at du når de mål, der er fastlagt sammen med dig.

Informationsmøder for nye borgere og pårørende

Venlig hilsen
Rehabiliteringen på Hedebo 

Ca. hver 14 dag afholder vi informationsmøde for nye borgere og pårørende.

Du vil ved indflytningen modtage en særskilt invitation til informationsmødet med flere mulige datoer, således at du og dine pårørende kan vælge, hvilken mødedato der passer Jer bedst.

På mødet vil du kunne få overordnet information om opholdet, og på mødet afstemmer vi ligeledes forventninger til opholdet. Mødet afholdes af centerlederen.

At sikre, at der stilles en rehabiliteringsplads til rådighed for borgere, som i en konkret situation er ude af stand til at klare sig i eget hjem

At sikre borgeren en oplevelse af sammenhæng og kvalitet i rehabiliteringsforløbet 24 timer i døgnet

At sikre borgeren et individuelt målrettet rehabiliteringsforløb, så borgere, som har – eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv

At sikre døende en værdig afsked med livet

 

På rehabiliteringspladserne råder vi primært over enestuer, men har et par enkelte stuer, som kan være 2–sengs stuer. Det kan enkelte gange ske, at en borger på enestue må flyttes, såfremt en anden borger har akut behov for 1-sengs stue. Såfremt dette skulle ske, vil personalet naturligvis være behjælpelig med at flytte dine personlige ejendele eventuelt i samarbejde med dine pårørende.

Hvis du fra starten har fået en 1-sengs-stue, kan der i takt med, at du bliver bedre, blive tale om overflytning til en 2-sengs-stue. Personalet vil, som i ovenstående tilfælde, selvfølgelig være behjælpelige med at flytte dine ejendele sammen med dig og eventuelle pårørende.

På stuerne er der ophængt fladskærme / der forefindes TV. Herudover kan du finde TV i dagligstuerne og i caféen, som du naturligvis er velkommen til at benytte.

Da vores antenneanlæg er analog, er det desværre ikke muligt at se så mange kanaler. I Caféen er det muligt at se DR1, DR2 og TV2 – i boligerne er der også mulighed for at se bl.a. DR3, Ramasjang og enkelte andre infokanaler.

Du kan for egen regning investere i et boxerkort, som du kan installere i Tv'et, mens du er her. Det giver mulighed for at se flere kanaler.

På 2-sengs-stuerne er der hviletid i tidsrummet fra kl.13.00-15.00 på selve stuen. Vi henstiller derfor til, at besøg i dette tidsrum foregår på vores fællesområder.

Ellers har vi ikke fastlagte besøgstider, men henstiller til, at besøg finder sted mellem kl.10.00-22.00 af hensyn til morgenplejen og hvile om natten.

På rehabiliteringspladserne vil du få tilknyttet en kontaktperson/ personlig træner, som vil være dig behjælpelig i hverdagen i forhold til din rehabilitering samt med eventuelle spørgsmål, du måtte have. Kontaktpersonen/ din personlige træner vil også typisk være den, som hjælper og guider dig med den personlige pleje, men du vil selvfølgelig også komme i kontakt med andre medarbejdere.

Du vil møde personale af begge køn og af forskellige faggrupper.

Om natten varetages hjælpen af vores faste nattevagter, som varetager hjælpen på hele centret. Hvis det er aftalt, at du skal have faste tilsyn om natten, kommer nattevagten indenfor bestemte tidspunkter og tilser dig. Skulle du dog have brug for hjælp på andre tidspunkter af natten, eller har du ikke fast tilsyn, kan du få fat i nattevagten ved hjælp af nødkaldet. Ind imellem kan de være optaget hos en anden borger, men så kommer de så hurtigt, de kan efterfølgende. Du vil i det tilfælde blive gjort opmærksom på dette, når de besvarer dit nødkald. Skulle du blive utryg over ventetiden, er du velkommen til at kalde igen.

Når du ankommer til rehabiliteringen, vil du samme dag blive budt velkommen af personalet. Her vil du få nogle praktiske oplysninger, og du vil ligeledes få dato for det første målsætningsmøde.

Den endelige visitering til dit rehabiliteringsophold finder sted efter en konkret individuel tværfaglig vurdering i vores screeningsteam, som består af én visitator fra myndighedsafsnittet, terapeut samt sygeplejerske. Herefter modtager du et afgørelsesbrev, hvoraf det tydeligt fremgår, hvilket ophold du er visiteret til.

Herefter afholdes bl.a. flere samtaler

Til den individuel målsætningssamtale, planlægges dit ophold i samarbejde med dig. Målene som lægges vil være baseret på de overordnede mål for opholdet, som er blevet fastlagt sammen med visitator. Til samtalen deltager som udgangspunkt din kontaktperson/ personlige træner og evt. terapeuterne. Dine pårørende er selvfølgelig velkomne til at deltage, såfremt I ønsker dette.

Afhængig af det ophold, du er visiteret til, kan der være et eller flere statusmøder undervejs. Ligeledes justerer vi sammen med dig løbende dine mål.

For at dit ophold skal blive så vellykket som muligt, er det vigtigt, at du deltager aktivt ud fra dine egne ressourcer.

Opholdet afsluttes som regel med en afsluttende samtale.

Hvis det viser sig undervejs i forløbet, at det ikke er muligt for dig at nå dine mål, og fx vende tilbage til eget hjem, vil der blive afholdt en samtale omkring, hvad der så skal ske.

Når dit ophold hos os afsluttes, vil du få et par spørgeskemaer, ligesom dine pårørende også vil få ét. Her spørges til, hvordan du har oplevet opholdet, om du har været tilfreds med de informationer, du har fået undervejs m.m. Ligeledes er der mulighed for at skrive, hvis du har ideer til, hvordan et ophold kunne blive endnu bedre. Spørgeskemaerne er anonyme og kan afleveres i postkassen lige indenfor hovedindgangen.

Såfremt du skulle blive indlagt på sygehuset under dit ophold, skal du være opmærksom på, at pladsen kan inddrages efter 24 timers indlæggelse, hvorfor der kan være behov for, at dine pårørende kan være behjælpelige med at afhente dine ejendele. Det er altid muligt for sygehuset at rette henvendelse til Greve Kommunes visitation, når dit indlæggelsesforløb er ved at slutte, for at du herefter på ny kan blive visiteret til en plads, såfremt der skønnes behov for dette.

For at du kan bevare dit nuværende funktionsniveau eller forbedre det, er eventuel træning tilrettelagt i samarbejde med en terapeut og medarbejdere fra rehabiliteringen. Det er vigtigt, at træningen passer til dig.

Vi lægger stor vægt på, at alle aktiviteter betragtes som en del af træning, og træningen er derfor ikke kun den tid, du tilbringer med terapeuterne, men også alle de aktiviteter som foregår i løbet af dagen.

Træningen kan derfor foregå i badeværelset, i stuen, i træningskøkkenet, i træningssalen og på trapperne, i caféen eller andre steder.

Træningen med terapeuterne kan foregå individuelt eller på hold. Du kan også blive instrueret i at træne selv.

Hvis du er blevet visiteret til genoptræning, vil planlægningen foregå sammen med vores terapeuter.

Hver uge uddeles aktivitetsplaner, som lægges i postholderen ved din dør, så du kan se, hvilke tværgående aktiviteter der tilbydes i huset. Ligeledes kan du se aktiviteterne på vores informationsskærm ved hovedindgangen. På din stue er der en tavle, hvor du kan skrive dine aktiviteter ind – evt. sammen med din kontaktperson / personlige træner. Aktiviteterne er et tilbud, som det står dig frit for at benytte.

I tilfælde af du har behov for hjælpemidler, hjælper personalet dig med at kontakte Hjælpemiddelafsnittet, hvor eventuelle hjælpemidler skal ansøges. I samarbejde med terapeuten fra Hjælpemiddelafsnittet vejledes du i brugen af hjælpemidlet. Hvis der er behov, arrangeres et hjemmebesøg, inden du skal hjem. Det kan foretages enten af hjælpemiddelafsnittes terapeuter, såfremt det vedrører din bolig, eller Hedebos terapeuter, såfremt det omhandler træning.

Hvis der er aftalt hjemmebesøg med en af terapeuterne, er dine pårørende naturligvis velkomne til at deltage. Ved eventuelt hjemmebesøg under opholdet er transporten for egen regning.

Det at være på en rehabiliteringsafdeling indebærer, at alle måltider som udgangspunkt skal indtages i henholdsvis caféen eller fællesspisestuerne, da det at vælge sin mad, hente den, eller selv tage maden, er en del af træningen.

Dette gælder som udgangspunkt for alle borgere, undtaget er dog borgere med et særligt behov for skærmning eller borgere, som er permanent sengeliggende eller må blive i sengen pga. feber.

På rehabiliteringspladserne betaler du som borger døgnkost, jf. afgørelsesbrevet fra visitationen.

Hvis du udelukkende lever af sondeernæring, som du selv betaler, skal du ikke betale for døgnkost. Har du behov for små måltider som supplement til sondeernæringen, kan du købe disse og betale stykpris.

Hvis du som pårørende ønsker at indtage et måltid mad på Hedebo, enten til frokost eller til aften, skal du bestille dette i køkkenet. Betaling for måltidet afregnes med køkkenet efter gældende priser.

Det er vigtigt, at du medbringer diverse personlige ejendele såsom; termometer, negleklipper, evt. blodsukkerapparat, tandbørste, kolbe, doseringsæsker til 14 dage, barbergrej, cremer, bleer, hjælpemidler m.m. – altså alle de ting som du ville medbringe, hvis du skulle fx på ferie. Det er en god ide at have medbragt tøj til ca. 8 dage. Du kan få vasket dit tøj under opholdet.

Vi leverer sengelinned, dyner, hovedpuder og håndklæder. Vi henstiller til, at du lader dette blive, når du flytter herfra.

Når du skal hjem igen, er hjemtransporten for egen regning, og du skal ligeledes selv sørge for transport af eventuelle hjælpemidler.

Såfremt du skal hjem på besøg hos familie eller venner, skal du ligeledes sørge for transporten. Det er desværre ikke muligt at låne vores bus til dette formål.

Pårørende kaffe
Hver borger på rehabiliteringen kan tilbyde to pårørende én kop kaffe på husets regning. Pårørende-kaffe forefindes i caféen.

Kage, frugt m.m. er forbeholdt borgerne på rehabiliteringspladserne. Ønsker du som pårørende kage eller lignende, kan dette bestilles på forhånd i vores køkken. Betaling afregnes med køkkenet efter gældende priser.

Hvor finder du de forskellige faciliteter her

Kiosken ligger til højre for hovedindgangen. På døren kan du se, hvornår den har åben. Såfremt du ønsker at købe noget uden for kioskens åbningstider, findes der en Daglig Brugs ved kirken.

Træningssalen ligger til højre for hovedindgangen lige ved siden af vores kiosk.

Caféen ligger, når du står ved hovedindgangen, ligeud af gangen og første gang til venstre.

Udgang til vores dejlige have sker dels fra afdelingerne og fra området nær Caféen.

Vi modtager gerne såvel positiv som negativ kritik. Såfremt du skulle have nogle problemstillinger, du ønsker at drøfte, er du velkommen til at kontakte gruppeleder eller plejecenterleder, så finder vi et tidspunkt, hvor vi kan tale sammen.