晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Velkommen til akutpladserne på Hedebo. Vi håber, du må få et rigtigt godt ophold her hos os.

Akutpladserne er for borgere bosiddende i Greve kommune og er et alternativ til sygehusindlæggelse for borgere med midlertidige eller gentagne helbredsproblematikker, hvor der ikke er behov for specialiserede sygehusydelser.

For at komme på en akutplads, skal du være henvist af egen læge, vagtlæge eller akutmodtageafdeling på sygehuset.
Den henvisende læge udarbejder en plan for opholdet.
Når opholdet afsluttes, sender vi et udskrivningspapir til egen læge.
Opholdet er typisk berammet til omkring 10 dage, men kan selvfølgelig godt være færre dage.
Hvis det undervejs viser sig, at der er behov for en yderligere indsats før du kan komme hjem, kan du visiteres til en rehabiliteringsplads undervejs.

Ophold på akutpladserne er, i modsætning til rehabiliteringspladserne, omkostningsfrit for borgerne. Dog skal man selv betale udgifter for medicin og hjemtransport.

Venlig hilsen
Akutpladserne på Hedebo

Skulle du have behov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte personalet eller vores gruppeledere, som vil være dig behjælpelig.

Ca. hver 14 dag afholder vi informationsmøde for nye borgere og pårørende.

Du vil ved indflytningen modtage en særskilt invitation til informationsmødet, med flere mulige datoer, således at du og dine pårørende kan vælge, hvilken mødedato der passer Jer bedst.

På mødet vil du kunne få overordnet information om opholdet, og på mødet afstemmer vi ligeledes forventninger til opholdet. Mødet afholdes af centerlederen.

At sikre, at der stilles en akutplads til rådighed for borgere, som i en konkret akut situation er ude af stand til at klare sig i eget hjem, men hvor sygehusindlægges ikke er skønnet nødvendig af egen læge

At undgå uhensigtsmæssige indlæggelser

At sikre borgeren en oplevelse af sammenhæng og kvalitet i forløbet 24 timer i døgnet At sikre borgeren et individuelt målrettet forløb, så borgere, som har – eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv

 

En akutplads kan tildeles i hele stueetagen. Det kan enkelte gange ske, at der må flyttes stue under opholdet. Såfremt dette skulle ske, vil personalet være behjælpelig med at flytte dine personlige ejendele eventuelt i samarbejde med dine pårørende.

På stuerne er der ophængt fladskærme / der forefindes TV. Herudover kan du finde TV i dagligstuerne og i caféen, som du naturligvis er velkommen til at benytte.

Da vores antenneanlæg er analog, er det desværre ikke muligt at se så mange kanaler. I Caféen er det muligt at se DR1, DR2 og TV2 – i boligerne er der også mulighed for at se bl.a. DR3, Ramasjang og enkelte andre info kanaler.

Du kan, for egen regning, investere i ét boxer kort, som du kan installere i Tv'et mens du er her. Herved kan du opnå mulighed for at se flere kanaler.

På 2-sengs stuerne er der hviletid i tidsrummet fra kl.13.00-15.00 på selve stuen. Vi henstiller derfor til, at besøg i dette tidsrum foregår på vores fællesområder.

Ellers har vi, som sådan, ikke fastlagt nogle besøgstider, men henstiller til, at besøg finder sted mellem kl.10.00-22.00 af hensyn til morgenplejen og hvile om natten.

På akutpladserne vil du få tilknyttet en kontaktperson/ personlig træner, som vil være dig behjælpelig i hverdagen i forhold til dit ophold, samt med eventuelle spørgsmål du måtte have. Kontaktpersonen/ din personlige træner vil også typisk være den som hjælper og guider dig med den personlige pleje, men du vil selvfølgelig også komme i kontakt med andre personaler.

Du vil møde personale af begge køn og af forskellige faggrupper.

Om natten varetages hjælpen af vores faste nattevagter, som varetager hjælpen på hele plejecentret. Hvis det er aftalt, at du skal have faste tilsyn om natten, kommer nattevagten indenfor bestemte tidspunkter og tilser dig. Skulle du dog have brug for hjælp på andre tidspunkter af natten, eller har du ikke fast tilsyn, kan du få fat i nattevagten ved hjælp af nødkaldet. Ind imellem kan de dog være optaget hos en anden borger, men så kommer de så hurtigt de kan efterfølgende. Du vil i det tilfælde blive gjort opmærksom på dette, når de besvarer dit nødkald. Skulle du blive utryg over ventetiden, er du velkommen til at kalde igen.

Når du ankommer til akutpladserne, vil du samme dag blive budt velkommen af personalet. Her vil du få nogle praktiske oplysninger.

Inden for 1-2 hverdage efter din ankomst holdes der en individuel målsætningssamtale, hvor opholdets indhold planlægges i samarbejde med dig. Målene som lægges vil være baseret på de overordnede mål for opholdet, som er blevet udarbejdet af den henvisende læge. Til samtalen deltager som udgangspunkt din kontaktperson/ personlige træner og evt. terapeuterne. For at dit ophold skal blive så vellykket som muligt, er det vigtigt, at du deltager aktivt ud fra dine egne ressourcer.

Alt afhængigt af behov, kan der finde samtaler sted under vejs, og opholdet afsluttes som regel med en afsluttende samtale.

Såfremt det undervejs viser sig, at det ikke er muligt at opholdet afsluttes indenfor 10 dage, er det muligt at blive visiteret til en rehabiliteringsplads. Ophold på rehabiliteringspladserne betales efter gældende takstpriser. Såfremt det ikke vil være muligt at vende tilbage til eget hjem, vil der blive afholdt en samtale omkring ansøgning af ny bolig.

Såfremt du skulle blive indlagt på sygehuset under dit akutophold, inddrages pladsen her, hvorfor der kan være behov for, at dine pårørende kan være behjælpelige med at afhente dine ejendele.

Når dit ophold hos os afsluttes vil du få et spørgeskema, ligesom dine pårørende også vil få et. Her spørges ind til hvordan du har oplevet opholdet, om du har været tilfreds med de informationer du har fået undervejs m.m. Ligeledes er der mulighed for at skrive, om du har ideer til, hvordan et ophold kunne blive endnu bedre.

For at du kan bevare dit nuværende funktionsniveau eller evt. forbedre det, er eventuel træning tilrettelagt i samarbejde med en terapeut og medarbejdere fra akutpladserne. Det er vigtigt at træningen passer til dig.

Vi lægger stor vægt på, at alle aktiviteter betragtes som en del af træning, og træningen er derfor ikke kun den tid du tilbringer med terapeuterne, men også alle de aktiviteter som foregår i løbet af dagen.

Træningen kan derfor foregå i badeværelset, i stuen, i træningskøkkenet, i træningssalen og på trapperne, i caféen eller andre steder.

Træningen med terapeuterne kan foregå individuelt eller på hold. Du kan også blive instrueret i at træne selv.

Hvis du er blevet visiteret til genoptræning, vil planlægningen foregå sammen med vores terapeuter.

Hver uge uddeles aktivitetsplan, som lægges i postholderen ved din dør, så du kan se, hvilke tværgående aktiviteter der er. Ligeledes kan du se aktiviteterne på vores informationsskærm ved hovedindgangen. På din stue er der ligeledes en tavle, hvor du kan skrive dine aktiviteter ind – evt. sammen med din kontaktperson / personlige træner.

Personalet drøfter sammen med dig dit behov for eventuelle hjælpemidler. I tilfælde af du har behov for hjælpemidler, hjælper personalet dig med at kontakte Hjælpemiddelafsnittet. I samarbejde med terapeuten fra Hjælpemiddelafsnittet vejledes du i brugen af hjælpemidlet. Hvis der er behov, arrangeres et hjemmebesøg inden du skal hjem.

Hvis der er aftalt hjemmebesøg med en af terapeuterne er dine pårørende naturligvis velkomne til at deltage. Ved eventuelt hjemmebesøg under opholdet er transporten for egen regning.

Det er vigtigt at du har diverse personlige ejendele med såsom; termometer, negleklipper, evt. blodsukkerapparat, tandbørste m.m. – altså alle de ting som du ville medbringe, hvis du skulle fx på ferie. Det er en god ide at have medbragt tøj til ca. 8 dage, bleer, hjælpemidler m.m. Vi leverer sengelinned og håndklæder.

Pårørende kaffe
Hver borger på rehabiliteringen kan tilbyde to pårørende én kop kaffe på husets regning. Pårørende kaffe findes i caféen.

Her finder du de forskellige faciliteter
Kiosken ligger til højre for hovedindgangen. På døren kan du se, hvornår kiosken har åben.

Træningssalen ligger til højre for hovedindgangen lige ved siden af kiosken.

Caféen ligger, når du står ved hovedindgangen, ligeud af gangen og første gang til venstre. De fleste indtager deres måltider i caféen, og her samles mange også om aftenen til hygge.

Udgang til haven sker dels fra afdelingerne og fra området nær Caféen.

Vi modtager gerne såvel positiv som negativ kritik. Såfremt du skulle have nogle problemstillinger, du ønsker at drøfte, er du velkommen til at kontakte gruppeleder eller plejecenterleder, så finder vi et tidspunkt, hvor vi kan tale sammen.